PlayStation 2 | Second

playstation 2
Playstation 2 Slim Second
Seri 70006 : Ready 2unit
Seri 77006 : Ready 1unit


@ Rp 600.000 (sudah laku)

Bonus 1 Stik Getar